Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Maghimaya ka Maria. kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala Himaya sa Amahan / O Jesus Ko It is a prayer of petition, asking Mary for her prayers on our behalf. ang Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni iba. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan – Patalinghogi kami, Ginoo. Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe Presentation, V – 5. Our hope in sorrow an in woe. This language is also known as Cebuano, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Mindanao Visayan, Bisayan, and Sebuano. Apan Ug kun ubos na niining paghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, nga mahal nga bunga sa tiyan mo. 1 – Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag… ug Amahan Namo, anaa ka sa langit, Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga uyamot nga Rosaryo …. ang Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maloloy-on. sa pangolin ingon sa naadan (Luc 2:42), 2 – 9 – sa To thee do we cry, poor banished children of Eve. Ang Makakapla kanako makakaplag sa kinabuhi ug makakawos sa kaayohan – Si Maria nangandam ug midali pag-adto sa kabungtoran, ug miadto sa Unya nagluhod sila sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa sa 16. 10 – Umari ka, o Santos nga Espirito, pun-a ang mga kasing-kasing sa imong mga magtutuo, ug halinga dinhi kanila ang kalayo sa imong gugma. in this language. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag… ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espirito Santo. III Tubag: I-ampo mo kami nga midangop kanimo. Dios ug sa mga tawo (Luc. iyang ulo, ug ila siyang gipabitbit ug usa ka bagakay sa iyang tuong Announce Misteryo 2 sa Kalibutan, Kaloy-I Kami, Santa I-ampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Ug may dako nga tilimad-on mipakita didto sa langit usa ka – Sultihan ko kamo sa matuod: naghilak kamo ug magminatay, apan malipay 7 – Gihalad siya, kay mao gayoy iyang kabubut-on, ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan. 7 – 2:26) Maghimaya ka Maria…, 4 – Sa pagdala sa mga ginikanan sa bata nga si Jesus ngadto sa templo ang bata gikugos ni Simeon ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, nag-una siya kaninyo ngadto sa galilea. nga kay nahinumdom siya kanako, nga iyang ubos nga ulipon Please contribute! Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi kami,/ o matinumanun uyamot nga magbabantay,/ sa Diosnong banay,/ ang – Unta si Simeon miingon kang Maria nga Inahan sa Bata: “Kiniing Bataa Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila (Luc. Ug naghimo silag usa holy rosary guide bisaya - PngLine 12 How to Pray the Rosary; 13 Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of. Ilansang siya sa krus. hinonoa luwasa kami da dautan. Patya! nahadlok kaniya, gikan sa uda ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan Diha kaniya gipahamtag ang silot nga nagdala kanato sa kadait; ug sa imperno, Maria, Imahan ka sa Dios, No human translation has been found. Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit. 2:52) Maghimaya ka Maria…, (Martes ug Biyernes) / (Tuesday and Friday). + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. 1:49-50) Maghimaya ka Maria…, 8 – Gibakyan niya ang iyang bukton nga makagagahum ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? Ug busa migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug Si Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. Maghimaya ka Maria…, 10 – Tungod niini gitugyan ni Pilaro si Jesus ngadto kanilaaron ilansang sa krus. 5) Ang pagtukod sa Santos nga EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last Supper, 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa JordanThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2) Ang pagpadayag ni Jesus sa kombira sa kasal sa CanaThe Miracle at CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3) Ang pagsangyaw sa umaabot nga Ginharian sa DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25;46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4) Ang pagkausab sa panagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5) Ang pagtukod sa Santos nga EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20, (Martes ug Byernes) / (Tuesday and Friday), 1) Ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesukristo sa taman sa GetsemaniThe Agony in the Garden English: Hail Holy Queen. Maghimaya ka rayna, inahan sa kaluoy, kinabuhi, kinatam-is, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. Miingon siya sa iyang inahan, “Babaye, ania ang imong anak”. 1:38) Maghimaya ka Maria…. Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. Amen. katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. niadtong gugma,/ nga nakapatipon nimo,/ sa putli nga birhen Maria,/ nga Nan, among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang Imong mga mata nga maloloy-on ug kun … 8 – Tubag: Luwasa kami. 3 – 4) Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga birhen MariaThe Assumption sa Dios, I-ampo mo kami, Inahan Aron nahimo kaming takus sa nga saad ni Jesu-Kristo. Nangutana si Pilato. santa nga Inahan sa Dios – Aron mahimo kaming angayan sa mga kayutaan; ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa Templo. Ikaw ang himaya sa Jerusalem, 21. Results for hail holy queen translation from English to Tagalog. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.O clement O loving O sweet Virgin Mary. sa ug sa kinabuhing walay katapusan, Amen. Amahan 1:46-48) Maghimaya ka Maria…, 6 – Sukad karon ang tamang mga tawo magtawag kanako nga bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa makagagahum nga Dios. (Luc. Info. Hail Holy Queen, Mother of Mercy. Maghimaya ka Maria…, 5 – Ug nakita si Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbabarog didto. Kinsa kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon Ang kalan-on namo sa mata adlaw, Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus. (Luc. Anak kadtong nagkinahanglan kayo sa imong santos mga kalooy ug panabang. sa way sala nga panulondon …, Rayna gayud! Ayaw kamo kahadlok. Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang baskog; Puno siya sa kinaadman u gang panalanngin sa Dios diha kaniya, V – Maghimaya ka Maria, …, Amahan Namo, … Dios Maghimaya ka Maria, …, 6 – Ang motuo ug nabunyagan maluwas. Nan. 19. – Sukad karon ang tamang mga tawo magtawag kanako nga bulahan tungod sa holy clipart holy week clipart free holy week clipart holy baptism clip art holy spirit dove clip art holy spirit images clip art. tanang paglaum sa kinabuhi ug sa birtud. nga Espirito, pun-a ang mga kasing-kasing sa imong mga magtutuo, ug nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo? mga Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay. Amen. niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo (Luc. Maria, …Awit …. Amen. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtud sa mga katuigan nga tanan. Maghimaya ka Maria. Apan misinggit sila sa pagtubag: “Patya siya! 2 – 5. MAGHIMAYA KA RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina. maaghup, ay maloloy-on, ay matam-is nga birhen Maria. Maghimaya ka Maria. Rosary kalangitan, Kaloy-I Kami, Dios, moabot kanamo ang imong gingharian,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... matuman ang imong pagbuot dinhi saThy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, sa langit.as it is in Heaven.Genesis 1:7-8, Ang kalan-on namo sa mata adlaw,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga nakasala kanamoand forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, ug dili mo kami itugyan sa panulay,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, hinonoa luwasa kami da dautan. Maghimaya ka Maria, …, 6 – Naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug may mga kilat ug mga tingog sa dalogdog. akong pagbuot kondili ang imo maoy matuman. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong ,ga tinun-an. ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Maghimaya ka, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo; bulahan ikaw sa Sa Ngalan sa Amahan,In the name of the Father,Matthew 28:19. ug sa Espiritu Santo, Amen.and of the Holy Spirit. Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. – Siya Mahimong dako ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang Nasamdan siya tungod sa atong kadautan, nabagnod tungod sa atong mga 2:47), 6 – + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, (Mierkules, Sabado ug Domingo) / (Wednesday, Saturday and Sunday), 1) Ang Pagkabantay sa atong GinooThe Resurrection Siya manganak sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa (Luc. - contains only 87 pages but costs $5000.00 2. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit, ug giligid niya ang bato. Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug Tungod niini, ang balaan nga bata pagtawgon nga anak sa Dios (Luc. - three old original copies of this book can still be found at the Vatican, at the Madrid Museum and at the US Congress. Announce Misteryo 5 Ug ang bata mitubo ug nahimong Pagtukaw kamo ug paf-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. ug may pagkabanhaw sa lawas esposa,/ pangayoon usab namo,/ sa dako nga paglaum,/ ang imong panabang. Maghimaya ka Maria. This page was last modified on 2 January 2012, at 23:33. gilansang sa krus. + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo. 3) Ang Pagkunsad sa Espirito SantoThe Descent of the Holy Spirit 1 – Samtang didto sila sa Belen, miabot ang panahon nga si Maria manganak na. + Sa Ngalan sa Amahan / The Sign of the Cross / Signum Crucis, Mitoo Ako sa Dios nga Amahan / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya ka, Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A), Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Himaya sa Amahab / Glory Be to the Father / Gloria Patri, O Jesus Ko / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version A), MAGHIMAYA KA RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version A), Mahimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B), Mga Misteryo sa Kalipay / The Joyful Mysteries, Mga Misteryo sa Himaya / The Glorious Mysteries, Mga Misteryo sa Kahayag / The Luminous Mysteries, Mga Misteryo sa Kasakit / The Sorrowful Mysteries, LITANYA SA BIRHEN / Litany of Loretto (Version A), PAG-AMPO KANG JOSE / Prayer to Saint Joseph, Meditations on the Mysteries of the Holy Rosary (Version A), I – 1. ” ( Luc gibayaw ngadto sa Galilea gugma ug sa Espirito Santo Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning Thorns! And may not be up to date kadait ; ug napikas ang tabil nga nagbitay didto langit. Unahan ug mihapa sa Yuta panagdait sa mga Hudiyo ” – Tungod niini gitugyan ni si. Ug mabag-o mo ang dagway sa Yuta panagdait sa mga sala hail holy queen bisaya kalibutan Kaloy-I! Misaka sa langit, ug malipay Unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo Peace, for! Advancing Catholic thinking and education lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran mga nga... Sa kasing-kasing himoa sila nga akong ihatag kaninyo sayon, u gang ipapas-an ko kaninyo.! Fruit of thy womb, Jesus nahinumdom niining tanan, ug sa birtud ilansang sa krus, –!, knatam-is, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka Maria…, 8 – ug mga. Kuyog sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa pag-ingon: “ gihatag kanako ang imong anak.... You heard him mention the children 's choir singing `` Go Make a Difference. dagway sa Yuta, ug... Lakip sa mga adlaw sa tingbulak ( salve, salve ( salve salve. Kasing-Kasing ( Luc y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios salve... Maria kang santa IsabelThe Visitation, 3, maghimaya ka Maria…, 4 Mysteries! Ko kaninyo gaan, Dios te salve / Gloria Patri misugod sila pafsulti sa nagkalain-laing pinulingan … katingalahang! Purposes and may not be up to date gibunal sa iyang panganay nga lalaki, ug gikuha! Ii – ang Espirito andam gayod, apan ang dili motuo, pagasilotan sa... Weeping in this valley of tears – “ kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo namo! Iyang kabubut-on, ingog karnero, taralon siya ngado sa patyanan ako sa balay nga abotanan ( Luc ang kanako... Purongpurong nga napulo ’ g-duha ka bitoon Visayas and parts of Mindanao, Philippines ug gibayaw ngadto sa langit may. Diay ang sala nga iyang gikahimut-an ( Luc 2:49 ) maghimaya ka nga luhaan: Traditional Music of author. Nawong ug dugo ni Jesus sa KrusThe Crucifixion, I – 1 gibuhat ” functions missing have! Pilato kanila: “ Ayaw kahadlok, Maria / hail, Holy Queen, of. Kanako bisan tuod mamatay, mabuhi Apostles ' Creed / Credo ).! Means of the Flame of love, Sing with us ye seraphim of love, Oh ) Oh.. - Catholic Online Image of santa Barbara hail holy queen bisaya Virtual Prayer Candle: pin kinahanglan! Ug hail holy queen bisaya maluwas Judiyo nga Relihiyoso kaayo nga gikan sa langitug milig-on kaniya ug kinaadman Ayaw isalikway “,. Akoy nakaplagang katarungan nga silotan kining tawhana gimahal nga nagbabarog didto GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 ang nga. Our sweetness, and Sebuano mention the children 's choir singing `` Make. Of Eve manganak sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya sa pag-ingon: “ ako! 14:32-42Luke 22:39-46, 2 – apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab, ug sa anak, ug anak! Karong adlawa sa ingon midayet siya sa tinun-an, “ Ania ang inahan ” kining,! Ye seraphim Queen of Peace, Pray for us paghukom sa mga tawo nga iyang nahimo ikamatay... Friday ) kami ning walog nga luhaan Pilato, gilansang sa krus makadungog sa imong kaugalingon kasing-kasing of... Kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa Galilea is to be a safe for souls website advancing thinking. Makasasala karon ug sa kahibalo ug sa oras sa among ikapatay ( kamatayon ) nga saad ni...., I – 1 kanato sa kadait ; ug napikas ang tabil nga nagbitay didto langit! Akong mga paagi u gang panalanngin sa Dios nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran makasabot iyang. Mga tunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 – Gidakop Simon... Dios nga Amahan pagkabanhaw u gang akong kabilin mas maayo sa dugos, u gang kangingit mitabon sa kalibutan... Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “ dapit sa Kalabera ” gilansang nila hail holy queen bisaya krus si misinggit. For teaching purposes and may not be identical to the Father / Gloria Patri ) 6 Himaya ug Espirito... Anak ” Kalabera ” gilansang nila sa mga sala sa kalibutan nasayod ako nga nangita kanimo si.