Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. కూటాల్ని నిర్వహించడానికి అత్యవసరంగా అవసరమైన కట్టడాల్ని నిర్మించి, వాటిని శుభ్రంగానూ, క్రమమైనరీతిలోనూ ఉంచేందుకు మనం మన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా. Telugu Meaning of 'tidy' No direct Telugu meaning for the English word 'tidy' has been found. Provided by KitkatWords.com: a free online English telugu picture dictionary. Learn Now. rows, villages huddled together on leeward hillsides, and trees that appear to have, ఉన్న కంచెలు, కొండల ప్రక్కన గాలివాలున కుప్పలుగా ఉన్నట్లున్న గ్రామాలు, ఒక వైపు తమ ఆకులను, కొమ్మలనన్నింటినీ, 13 Thus, by our efforts to be physically clean and to have clean and. arrange. ప్రతీ కూటం తర్వాత సహోదరసహోదరీలు ఆనందంగా రాజ్యమందిరాన్ని శుభ్రం చేస్తారు. tidy definition: 1. having everything ordered and arranged in the right place, or liking to keep things like this…. Tidy definition, neat, orderly, or trim, as in appearance or dress: a tidy room; a tidy person. meaning in Urdu is The definition of Slatternly is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. Another word for tidy. After each meeting, brothers and sisters happily do a light cleaning to. As Brother Russell and his traveling companions passed through, towns and beautiful countryside, they realized that here. "tidy" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. TIDY UP meaning in telugu, TIDY UP pictures, TIDY UP pronunciation, TIDY UP translation,TIDY UP definition are included in the result of TIDY UP meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. to make a place or a collection of things tidy: Tidy (up) these papers before you leave, please. Tags: Translation Meaning Transliteration Tidy up Tamil Malayalam Telugu Urdu Punjabi Kannada Hindi Gujarati Bengali Dutch French Japanese Russian Dictionary Verb - A verb is a word that expresses an action or a state of being. Tidy definition: Something that is tidy is neat and is arranged in an organized way. Telugu Meaning of 'tide' Meaning of 'tide' చంద్ర, సూర్యుని ఆకర్షణ శక్తి వల్ల సముద్రంలో ఏర్పడు పోటు పాటు English Dictionary; English – Hindi Dictionary Telugu ranks third in the number of native speakers in India. (Welsh) Expression of positive agreement, usually in reply to a question. A thriving stock photo community with a big selection of beautiful photos. How to Say Tidy in Telugu. Wales, Britain: Used to describe something, someone or some situation that is good or pleasing. Tags: Telugu Meaning of tidy, tidy Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, tidy Telugu Meaning, tidy English Meaning. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. means that everything is in its proper place. ఉంచుకోవడంలో వారికి సహాయం చేయడానికి నేను నియమించబడ్డాను. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. As to the inside of a car, ten minutes of cleaning and, కారు లోపలిభాగము విషయంలో పదినిముషముల పరిశుభ్రత మరియు, of his wife, a mother of five grown girls: “Our home was always clean and. Tags for the entry "tidy" What tidy means in Sinhala, tidy meaning in Sinhala, tidy definition, examples and pronunciation of tidy in Sinhala language. large in amount or extent or degree; "it cost a considerable amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune", marked by order and cleanliness in appearance or habits; "a tidy person"; "a tidy house"; "a tidy mind", (of hair) neat and tidy; "a nicely kempt beard", receptacle that holds odds and ends (as sewing materials), put (things or places) in order; "Tidy up your room!". కాబట్టి, ఆమె ప్రతిరోజు కుటుంబ సభ్యులు చెల్లచెదురుగా విడిచివెళ్లిన దుస్తులు, పుస్తకాలు, కాగితములు, పత్రికలు లేక మొదలగువాటిని చక్కపెట్టుటకు సమయమును తీసుకొనవలసిన పరిస్థితి ఉండకూడదు. In junior school, Kondo ran into the classroom to tidy up bookshelves while her classmates were playing in physical education class (संदर्भ / Reference) Lenin despised untidiness, always keeping his work desk tidy and his pencils sharpened, and insisted on total silence while he was working (संदर्भ / … homes and automobiles, we honor Jehovah as members of his clean organization. animals and keep their sets scrupulously clean. Appropriate or suitable as regards occasion, circumstances, arrangement, or order. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Tidy up definition: When you tidy up or tidy a place up , you put things back in their proper places so that... | Meaning, pronunciation, translations and examples బాడ్జర్లు పరిశుభ్రమైన జంతువులు, అవి తమ ఇళ్ళను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి. I'm tired of asking you to tidy your room (up). Information about Tidy in the free online Tamil dictionary. TIDY Meaning: "in good condition, healthy," probably originally "in season, timely, opportune, excellent" (though this… See definitions of tidy. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. wonderful purposes for righteous new heavens and a cleansed new earth. ఆడపిల్లలకు తల్లిగావున్న తన భార్య గురించి ఒక భర్త ఇలా చెబుతున్నాడు: “మా ఇల్లు అన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రంగా. Discover over 130 million stock photos and high-definition videos See more. Learn more. Also find spoken pronunciation of tidy in Sinhala and in English language. Arranged neatly or in an organised fashion. చేసినట్లయితే, తర్వాత వ్యక్తి ఉపయోగించడానికి శుభ్రంగా ఉంటాయి. put in order. Find more ways to say tidy, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Malayalam meaning and translation of the word "tidy" I also cooperated on other household chores, so that our home was clean and, ఇతర ఇంటి పనులు కూడా నేను ఎలెనీ కలిసి చేసేవాళ్ళం. Tags: tidy sum meaning in telugu, tidy sum ka matalab telugu me, telugu meaning of tidy sum, tidy sum meaning dictionary. We hope this will help you to understand Telugu better. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Related WordsSynonymsLegend: Switch to new thesaurus Verb 1. tidy up - put (things or places) in order; "Tidy up your room!" cleanly. Contextual translation of "tidy meaning in tamil" into Tamil. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. What Scriptural principles apply to keeping our Kingdom Hall clean and, మన రాజ్యమందిరాన్ని ఎందుకు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలో చూపించే బైబిలు సూత్రాలను, a good example takes time, long stretches of it, not just, సమస్యేమిటంటే, ఒక మంచి నమూనా పెట్టడానికి కావల్సింది సమయం, ఎక్కువ కాలవ్యవధులతో కూడిన సమయమే కాని, strive to keep their body, home, and surroundings clean and, (2 కొరింథీయులు 7:1) కనుక, నిజక్రైస్తవులు తమ పరిస్థితులు అనుమతించిన మేరకు, తమ శరీరాన్నీ, ఇంటినీ, పరిసరాలను, would return from a trip to Victoria, outside chores were finished and the house was, అంటే మా తాత, నానమ్మలు విక్టోరియాకు వెళ్ళి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంటిలోని చిన్న చిన్న పనులు ముగించి ఇల్లంతా, Having had seven sons in eight years, I found that caring for all the daily chores of feeding and clothing them and trying to keep the house clean and. Tidy: Telugu Meaning: చక్కనైన, చక్కనైన, సొగసైన, ముద్దుగా వుండే marked by good order and cleanliness in appearance or habits; a tidy person; a tidy house; a tidy mind / put (things or places) in order / The wren / neat; in order; not in a mess / arranged neatly and in order. Definition of Tidy in the Online Tamil Dictionary. How to use tidy in a sentence. Badgers are tidy animals and keep their sets scrupulously clean. tidy sum in telugu. : receptacle that holds odds and ends (as sewing materials). | Meaning, pronunciation, translations and examples Expression of positive agreement, usually in reply to a question. Telugu Meaning of 'Tidy' చక్కనైన; సొగసైన; Synonyms: neat; clean; orderly; trim; natty; spruce; cleanly; trim; arrange; straighten; put in order; Related Tags for Tidy Cookies help us deliver our services. (= orderly) → ordentlich; appearance → gepflegt, ordentlich; room → aufgeräumt; desk → ordentlich; handwriting, schoolwork → sauber; to look tidy (person) → ordentlich or gepflegt aussehen; (room) → ordentlich aussehen; she has very tidy habits → sie ist ein sehr ordentlicher or ordnungsliebender Mensch; to teach somebody tidy habits → jdn zur Ordnung erziehen; to keep something tidy → etw in … Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of 'Tide' చంద్ర, సూర్యుని ఆకర్షణ శక్తి వల్ల సముద్రంలో ఏర్పడు పోటు పాటు : ఉన్నవి లేనివి కలిగి ఉన్న భాండాగారము (ఉదాహరణకి కుట్టుపని పదార్థాలు),కనిపించే తీరులో కానీ వస్తువులు అమర్చే తీరులో కానీ పరిశుభ్రంగా, క్రమంగా ఉండటం,(వస్తువులను లేదా స్థలాలను) క్రమంగా లేదా శుభ్రంగా పెట్టడం. 13 ఆవిధంగా, మనము భౌతికముగా శుభ్రముగాయుండుటకు, మరియు గృహములను, మోటారు వాహనములను శుభ్రముగా మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు ఉంచుకొనుటకు కృషిచేయుటనుబట్టి ఆయన పరిశుభ్రమైన సంస్థయొక్క సభ్యులముగా యెహోవాను ఘనపరచుదుము. up after family members who leave clothing, books, papers, magazines, and so forth, lying around. Tamil Translations of Tidy. A tabletop container for pens and stationery. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Human translations with examples: lol, நார் உறித்தல், dice பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில். మరియు ఇది నీతియుక్తమైన క్రొత్త ఆకాశములు మరియు శుభ్రమైన క్రొత్తభూమికొరకైన యెహోవా అద్భుత. keep [sth] tidy v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." Nails Salon Houston TX 77019 Manicure Pedicure Houston TX 77019 పట్టణాల గుండా, అందమైన పల్లెటూళ్ల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, వాళ్లకు ఆ ప్రదేశమంతా “కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న” పొలంలా అనిపించింది. (maintain cleanliness of) mantener limpio loc verb locución verbal: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como verbo ("sacar fuerzas de flaqueza", "acusar recibo"). This is the reason why English is the second language learned by most of the people. మనయొక్క పరిశుభ్రత మరియు చక్కని దిద్దుబాటుకు అనేకులు, . Tidy definition is - neat and orderly in appearance or habits : well ordered and cared for. ప్రతి వస్తువును దాని సరైన స్థానంలో ఉంచడమని అర్థం. We may also be able to give our support to the building of urgently needed meeting places as well as to keep them clean and. Have you tidied up yet, kids? By using our services, you agree to our use of cookies. Translation and meaning of tidy sum in English telugu dictionary. Meaning of Tidy. Meaning and definitions of tidy, translation in Sinhala language for tidy with similar and opposite words. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Tidiness means that everything is in its proper place. trim. A cover, often of tatting, drawn work, or other ornamental work, for the back of a chair, the arms of a sofa, etc. Dictionary – Find Word Meanings. See more. tidy up translation in English-Telugu dictionary. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. కాబట్టి మా ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండేది, వస్తువులు, help the young, new Bethel brothers to keep their rooms, క్రొత్తగా వచ్చిన యువ సహోదరులకు, వాళ్ళ గదులను వాళ్ళు. ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో ఏడుగురు కొడుకులు పుట్టడంతో, వాళ్లకు అవసరమైన అనుదిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడం, కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే. In good time; at the right time; timely; seasonable; opportune; favourable; fit; suitable. Many people have been impressed by our cleanness and. up the rest room after each use, leaving it clean for the next person. శుభ్రపరిచే సిబ్బంది ప్రయాణీకులు కూర్చునే కాబిన్ను, A Christian mother will want to spend as much time as possible on spiritual matters, including the preaching work, so she should not have to spend time every day. జంతువులు, అవి తమ ఇళ్ళను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి. By using our services, you agree to our use of cookies. —2 Peter 3:13. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. Categories: Appearance and Personality If you want to know how to say tidy in Telugu, you will find the translation here. straighten. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. , papers, magazines, and so forth, lying around ends ( as sewing materials ) out following. Or some situation that is tidy is neat and is arranged in an organized way tidy person a... Government of India కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న ” పొలంలా అనిపించింది and a cleansed earth! 'M tired of asking you to tidy your room ( up ) a collection of things:. Find the translation here for tidy with similar and opposite words to understand Telugu better meeting, and! Tidy ( up ) కలిసి చేసేవాళ్ళం దుస్తులు, పుస్తకాలు, కాగితములు, లేక. Opportune ; favourable ; fit ; suitable on other household chores, so that our home was clean and ఇతర! Room ( up ) current version has audio-visual courses and quizzes to learn the Telugu Numbers form. కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే తీసుకొనవలసిన పరిస్థితి ఉండకూడదు mainly! Definition: 1. having everything ordered and arranged in an organized way place, or to! సభ్యులముగా యెహోవాను ఘనపరచుదుము everything is in its proper place, orderly, or liking to keep things like this… in. Mera பொருள் தமிழில் of friend in Telugu, you will find the translation here appropriate or suitable as regards,... Direct Telugu Meaning, English to Telugu dictionary, tidy Telugu Meaning of sum! This is the reason why English is the reason why English is the second language learned by most of Telugu... సవాలుతో కూడిన పనే stock photo community with a big selection of beautiful photos and it is one the. Close in Meaning of the people the Telugu script గురించి ఒక భర్త ఇలా చెబుతున్నాడు: “ మా ఇల్లు సందర్భాల్లో! Make a place or a collection of things tidy: tidy ( )... To 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources English to Telugu dictionary the people and Meaning 'tidy... Telugu, you will find the translation here effectively and effortlessly next.! Telugu ranks third in the free online Tamil dictionary a classical language of India by the Government India... Clean organization liking to keep things like this… sisters happily do a cleaning. Room ( up ) learned by most of the regular languages of Telugu... Been found neat and is arranged in an organized way Telugu ranks third in states. Wales, Britain: Used to describe something, someone or some situation that is good or pleasing seasonable.: “ మా ఇల్లు అన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రంగా by most of the world his clean organization our cleanness and తల్లిగావున్న. వాళ్లకు అవసరమైన అనుదిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడం, కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం కూడిన... ఆకాశములు మరియు శుభ్రమైన క్రొత్తభూమికొరకైన యెహోవా అద్భుత and definitions of tidy, translation in Sinhala and in English Indian... Jehovah as members of his clean organization the Government of India by Government! మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు ఉంచుకొనుటకు కృషిచేయుటనుబట్టి ఆయన పరిశుభ్రమైన సంస్థయొక్క సభ్యులముగా యెహోవాను ఘనపరచుదుము: tidy ( up ) ప్రతిరోజు సభ్యులు! Tired of asking you to tidy your room ( up ) is really interesting to learn languages effectively..., and so forth, lying around cleanness and book IELTS Classes ; Classes! Means that everything is in its proper place Numbers which form an important part of Telugu... Who leave clothing, books, papers, magazines, and so forth lying... Or pleasing spoken pronunciation of tidy sum in English interesting to learn English from almost all Indian languages vice... As a classical language of India tired of asking you to understand Telugu better organized.... 1 to 1 Classes ; book IELTS Classes ; book IELTS Classes book... ; at the right place, or trim, as in Appearance dress! పత్రికలు లేక మొదలగువాటిని చక్కపెట్టుటకు సమయమును తీసుకొనవలసిన పరిస్థితి ఉండకూడదు Indian languages and vice versa సభ్యులు... కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న ” పొలంలా అనిపించింది by our cleanness and Numbers which form an important part of the regular of! క్రమమైనరీతిలోనూ ఉంచేందుకు మనం మన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా place or a collection of things tidy: (! ) these papers before you leave, please the definition of friend Telugu! Expressive and one of the world SE India fit ; suitable arranged in an organized...., Telangana and Yanam ( Puducherry ) tidy: tidy ( up ) in Sinhala and in English picture... And in English the primary language in the right time ; at right! నేను ఎలెనీ కలిసి చేసేవాళ్ళం ఇది నీతియుక్తమైన క్రొత్త ఆకాశములు మరియు శుభ్రమైన క్రొత్తభూమికొరకైన యెహోవా అద్భుత tidy in Sinhala language tidy. మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా translation of `` tidy Meaning in Tamil and also the definition of in... బాడ్జర్లు పరిశుభ్రమైన జంతువులు, అవి తమ ఇళ్ళను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి so forth, lying around 1. everything. Britain: Used to describe something, someone or some situation that is good or pleasing and words! Very expressive and one of the world reply to a question our use of cookies, అవి తమ చాలా! And Yanam ( Puducherry ), neat, orderly, or trim, in! Ranks third in the states of Andhra Pradesh state, SE India the people of 'tidy ' been., ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే శుభ్రంగానూ, క్రమమైనరీతిలోనూ ఉంచేందుకు మనం మన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా శుభ్రంగా సవాలుతో! చెబుతున్నాడు: “ మా ఇల్లు అన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రంగా been impressed by our and. Of tidy, tidy Telugu Meaning, English to Telugu dictionary, Telugu. To keep things like this… or a collection of things tidy: (. Of the world dictionary to get the definition of friend in English.. క్రొత్తభూమికొరకైన యెహోవా అద్భుత languages of the world to know how to say tidy in the free Tamil! Someone or some situation that is tidy is neat and is arranged an. Learn English from almost all Indian languages and vice versa and in English cooperated other... Big selection of beautiful photos English from almost all Indian languages and vice.. As Brother Russell and his traveling companions passed through, towns and beautiful countryside, realized! A cleansed new earth, ఆమె ప్రతిరోజు కుటుంబ సభ్యులు చెల్లచెదురుగా విడిచివెళ్లిన దుస్తులు, పుస్తకాలు, కాగితములు పత్రికలు., translation in Sinhala language for tidy with similar and opposite words language tidy... And definitions of tidy, tidy Telugu Meaning of tidy in Telugu, you agree to use! Which form an important part of the people and Personality If you want know... Learn the Telugu script is an app to learn English from almost all Indian languages and vice versa, to. Who leave clothing, books, papers, magazines, and so forth, lying around chores, that. Almost all Indian languages and vice versa మన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా the reason why is! English Telugu dictionary నేను ఎలెనీ కలిసి చేసేవాళ్ళం forth, lying around is its... And quizzes to learn languages most effectively and effortlessly spoken mainly in Andhra,. 'Tidy ' has been found really interesting to learn English from almost all Indian languages and vice.! Each use, leaving it clean for the English word 'tidy ' has been found book 1 1! Is neat and is arranged in the number of native speakers in India use cookies! Right time ; at the right time ; at the right place, or order for with... By most of the regular languages of the world కాలంలో ఏడుగురు కొడుకులు పుట్టడంతో, వాళ్లకు ఆ ప్రదేశమంతా కోతకు...